vladkoslovak actor Vladko Plevčík
2019


styling: 
Miroslava Danielová
model: 
Vladislav Plevčík

*commissioned by EVA magazine
styling:
Miroslava Danielová

model:
Vladislav Plevčík


*commissioned by EVA magazine